Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.solidni-obchod.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.solidni-obchod.cz je spoločnosť Net Centrum s.r.o., so sídlom v Hradci Králové, Piletická 486/19, IČO: 24133191.Všetky kontaktné informácie na nás nájdete v sekcii „Kontakty“. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, o diele, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ)

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci)

Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom expedovania zásielky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky

Zmluvné dojednanie medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je tiež nimi viazaný od momentu uzavretia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

U nás nič neriskujete. I keď vyberiete nevhodný výrobok, máte možnosť ho vrátiť do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu. Vrátenie peňazí bude uskutočnené bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. K odstúpeniu je potrebné, aby Váš prejav vôle, ktorým odstupujete od zmluvy, bol vo vyššie uvedenej lehote doručený predávajúcemu.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má predávajúci nárok si účtovať oprávnené náklady spojené s vybavovaním objednávky (najmä poštovné, náklady na vybavenie objednávky, náklady na materiál) a tiež v prípade väčšieho opotrebenia i čiastku zodpovedajúcu tomuto opotrebeniu.
Právo odstúpiť od zmluvy nie je možné, v súlade s § 53 odst. 8 občianskeho zákonníka, uplatniť v týchto prípadoch uzavretých zmlúv:

 •  na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 •  na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 •  na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebenia alebo zastarania
 •  na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
 •  na dodávku novín, periodík a časopisov
 •  spočívajúcich v hre alebo lotérii

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné, pokiaľ bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nie je možné tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môžeme uplatniť náhradu škody.
Toto právo neslúži ako riešenie dodania vadného tovaru.

Vybavenie objednávky

Po odoslaní objednávky príde na Vašu emailovou adresu automatické potvrdenie. Objednávky na tovar prijaté do 14:00 vybavujeme v ten deň, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Doprava

Poštovné sa riadi aktuálnym cenníkom. V okamihu odoslania balíka Vás emailom informujeme. Tovar zasielame prepravnou službou General Parcel. Balné neúčtujeme.

Platobné podmienky

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi.
Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme zálohový list. Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený u FIO banky. Po obdržaní platby odosielame tovar s tým, že Vám oznámime termín, kedy zásielka dorazí.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záruka a reklamácia

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Zákazník má právo na náhradu nutne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na dopravu). Vždy je treba pripojiť charakter poškodenia, kópiu kúpneho dokladu (alebo iným spôsobom preukázať uskutočnenie kúpy) a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo poškodenej súčasti. Ak to nie je vzhľadom k povahe poškodenia neúmerné a nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • ak ide o poruchu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu používaniu tovaru, má právo na výmenu poškodeného tovaru, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • ak ide o poruchy odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakované a bránia riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu poškodeného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za opätovné vyskytnutie chyby, sa považuje, ak rovnaká chyba bráni riadnemu používaniu, a už bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, a vyskytne sa znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby, ktoré bránia riadnemu používaniu.
 • ak ide o iné poruchy neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný pri reklamácii v rámci zákonnej záruky preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, a to dokladom o kúpe.
Reklamácia vrátane poškodenia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a sú koncové. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste si ho objednali bez ohľadu na zmeny.
U výrobkov spravidla uvádzame i obvyklú cenu, ktorá vychádza z doporučených maloobchodných cien výhradných distribútorov, a za tieto ceny spravidla výrobok môžete zakúpiť v bežných obchodoch.
Obrázky u produktov môžu byť u niektorých len ilustratívne.

Zrušenie objednávky

Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia zásielky. Túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť buď emailom, alebo telefonicky.

 •  V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola zabalená, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením zásielky.
 •  V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola expedovaná, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením a expedovaním.
 •  V prípade, že zákazník chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol preňho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z predajnej ceny produktu.
 •  V prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude účtovaný žiadny poplatok.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom. Svoje údaje môžete tiež meniť v sekcii Váš účet.

Záverečné dojednanie

Objednávka spotrebiteľa po svojom doručení predávajúcemu je ako uzavretá zmluva archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. 
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožnia ich archiváciu a reprodukciu. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.


Obchodné podmienky platia od 1. 3. 2017.

+420 650 101 202
info@solidny-obchod.sk